Vår hovedsamarbeidspartner er advokatfirmaet CMS Kluge.

Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø

 

Kapittel 1 – Generelle bestemmelser

 • 1-1 Formål

Juristforeningen i Tromsø skal sørge for et godt sosialt miljø blant jusstudentene i Tromsø ved å tilby et rikt aktivitetstilbud utenom studiet. Arrangementene skal være tilrettelagt slik at studentene kan knytte kontakt på tvers av de ulike avdelingene.

 • 1-2 Definisjoner

(1)        Med Juristforeningen menes Juristforeningen i Tromsø.

(2)        Med styret menes styret i Juristforeningen i Tromsø.

(3)        Med jusstudenter menes studenter som i det aktuelle semesteret er meldt opp til eksamen i fag som tilsvarer minst 30 studiepoeng, og som inngår i studiet rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø.

Kapittel 2 – Generalforsamling

 • 2-1 Formålet med generalforsamlingen

Generalforsamlingen er det øverste organet i Juristforeningen. Vedtekter for Juristforeningen vedtas av generalforsamlingen.

 • 2-2 Generelle bestemmelser

(1)        Ordinær generalforsamling skal avholdes en gang i året, mellom 1. januar og 1. mars.

(2)        Generalforsamling innkalles ved oppslag på fakultetet, samt på internett, minst to uker før det skal finne sted.

(3)        Alle jusstudenter er stemmeberettigede ved generalforsamlingen.

(4)        Generalforsamlingen skal behandle:

 1. a) Godkjenning av innkalling,
 2. b) Godkjenning av dagsorden,
 3. c) Valg av ordstyrer,
 4. d) Valg av referent,
 5. e) Valg av to protokollunderskrivere og
 6. f) Sakene på dagsordenen.
 • 2-3 Ekstraordinær generalforsamling

Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling etter skiftlig krav fra;

 1. a) minst 30 jusstudenter, eller
 2. b) minst halvparten av styret.
 • 2-4 Generelle valgregler

(1)        Det er kun jusstudenter som kan stille til valg.

(2)        Dersom det foreligger flere kandidater til ett styreverv, skal valget foregå skriftlig og anonymt.

(3)        En kandidat er valgt ved simpelt flertall.

4)         En kandidat kan kun inneha ett av vervene som generalforsamlingen stemmer over.

(5)        Ingen kan stille betingelser for sitt kandidatur.

 • 2-5 Vedtak i generalforsamlingen

(1)        Vedtak i generalforsamlingen treffes ved simpelt flertall.

Kapittel 3 – Styret

 • 3-1 Styret

(1)        Det skal være 13 faste styremedlemmer i Juristforeningen. Disse velges av generalforsamlingen.

(2)        Styrevervet er ulønnet, men det kan gjøres unntak for vervet som redaktør for Jus’t. Videre kan styret vedta at styremedlemmene mottar fordeler ved deltakelse på juristforeningens arrangementer, for eksempel rabatter.

(3)        Alle styremedlemmene i Juristforeningen er sammen ansvarlige for at oppgavene i §§ 3-2 til 3-14 blir gjennomført.

(4)        Avvik fra styrmedlemmenes plikter etter §§ 3-2 til 3-14 skal ikke skje dersom det ikke er vedtatt av styret.

(5)        Dersom det ikke vanskeliggjør gjennomføringen av §§ 3-2 til 3-14, kan styret gjennomføre flere arrangementer enn det som fremgår her.

(6)        Hvert styremedlem kan engasjere jusstudenter utenom styret til å bistå i planleggingen og gjennomføringen av arrangementene. Styret kan vedta at disse mottar fordeler ved deltakelse på juristforeningens arrangementer, for eksempel rabatter.

(7)        De styremedlemmene som innehar vervene i §§ 3-5, 3-7, 3-8, 3-10, 3-11 og 3-12 utarbeider et særskilt budsjett for sine arrangementer. Dette budsjettet skal godkjennes av styret. Vesentlige avvik fra budsjettet skal ikke skje uten godkjenning fra styret.

(8)        Styremedlemmene som ønsker det kan innen to uker etter avsluttet tjenestetid kreve attest fra avtroppende leder. Denne skal inneholde vedtektsbeskrivelsen av vervet, samt en kort redegjørelse av det arbeidet som er gjort.

 • 3-2 Leder

(1)        Leder har som hovedoppgave å drifte Juristforeningen. Herunder ligger det overordnede ansvaret for å sikre at hvert enkelt styremedlem følger opp sine oppgaver, og ansvaret for å bistå de andre styremedlemmene med sine oppgaver ved behov.

(2)        Leder har ansvaret for å kalle inn til styremøter, jf. § 3-15.

(3)        Leder har, i samarbeid med nestleder, hovedansvaret for at Juristforeningen har tilstrekkelig med inntekter, herunder sponsormidler.

(4)        Leder bør sørge for sosiale arrangementer for styret i Juristforeningen.

(5)        Leder har signaturrett på vegne av styret.

 • 3-3 Nestleder

(1)        Nestleder har som hovedansvar å være leders stedfortreder, og sørge for at styrets drift opprettholdes til tross for leders fravær.

(2)        Nestleder har, i samarbeid med leder, hovedansvaret for at Juristforeningen har tilstrekkelig med inntekter, herunder sponsormidler.

(3)        Nestleder skal bistå de andre styremedlemmene med sine oppgaver ved behov.

 • 3-4 Økonomisjef

(1)        Økonomisjef har som hovedoppgave å føre kontroll med Juristforeningens inntekter og utgifter, herunder sette opp budsjett og føre regnskap.

(2)        Utbetalinger fra Juristforeningen skal kun foretas av økonomisjef.

(3)        Dersom både leder og nestleder er fraværende, skal økonomisjef sørge for at styrets drift opprettholdes.

 • 3-5 Faddersjef

(1)        Faddersjef har som hovedoppgave å arrangere fadderuke for de nye jusstudentene. Fadderuka skal strekke seg over to uker, fra og med studiestart for de nye jusstudentene, og skal innebære arrangementer de nye studentene kan delta på for å bli kjent med hverandre og de andre jusstudentene.

(2)        Faddersjef skal engasjere studenter fra andre avdeling og oppover til å være faddere.

(3)        Blant fadderne utnevner faddersjef en nestsjef. Nestsjefen skal være faddersjefens stedfortreder, og sørge for at arrangementene i fadderuka gjennomføres til tross for faddersjefens fravær.

 • 3-6 Festsjef

(1)        Festsjef har som hovedoppgave å arrangere fester for jusstudentene i Tromsø. Det skal arrangeres minimum fire fester i løpet av året i forbindelse med følgende hendelser:

 1. a) Fadderuka,
 2. b) Jur.Cup,
 3. c) skolestart etter nyttår og
 4. d) siste fest før eksamenstid.

(2)        Festene skal være egnet til å gi inntekter til Juristforeningen.

(3)        Psykologistudentene i Tromsø skal inviteres til første fest etter nyttår, jf. (1) c).

(4)        Medisinstudentene i Tromsø skal inviteres til andre fest etter nyttår jf. (1) d).

 • 3-7 Jur.Cup-sjef

(1)       Jur.cup-sjef har som hovedoppgave å arrangere en sportslig cup for jusstudentene. Cupen skal arrangeres i løpet av høstsemesteret. 

(2)       Jur.cup-sjef har i samarbeid med Campus-sjef ansvaret for å arrangere Juridisk Gymtime annenhver uke. 

 • 3-8 Isbjørnballsjef

(1)       Isbjørnballsjef har som hovedoppgave å arrangere ball for jusstudentene. Ballet skal arrangeres i løpet av januar eller februar.

 • 3-9 Jus’t-redaktørene, herunder annonse og administrativt ansvarlig og layout-ansvarlig

(1)        Jus’t-redaktørene har hovedansvaret for utgivelsen av studenttidsskriftet Jus’t. Det skal være minst tre utgivelser i løpet av en styreperiode.

(2)        Jus’t-redaktør setter sammen en redaksjon som bidrar til innholdet i Jus’t.

(3)        Jus’t er redaksjonelt uavhengig av Juristforeningen. Juristforeningen administrerer Jus’t sin økonomi, herunder inntekter og utgifter.

(4)         Redaktører i Jus’t skal lønnes. Utgis det tre utgaver får hver redaktør 1500,- per utgave. Utgis det flere enn tre utgaver får hver redaktør 2000,- per utgave.  Redaktørene, i samråd med styret, blir enige om utbetalingene skal skje etter hver utgivelse eller i slutten av styreperioden.

(5)        Bidragsytere kan lønnes etter følgende brøk. De to mest sentrale bidragsyterne får 1000,- per utgave. Resterende bidragsytere får 200,- per publiserte side.

(6)        Redaktørene har et spesielt ansvar for egne sponsorer og dialog med disse.

(7)       Utgivelsene av Just fastsettes på første styremøte.

 • 3-10 Alpintursjef

(1)        Alpintursjef har som hovedoppgave å arrangere alpintur for jusstudentene, herunder sørge for transport og overnatting.

(2)        Alpinturen skal arrangeres en helg i løpet av mars måned.

 • 3-11 Juvel-sjef

(1)        Juvel-aksjonen er en veldedighetsaksjon, som arrangeres i løpet av høst- eller vårsemesteret. Aksjonen skal være egnet til å gi inntekter som skal gå til et ideelt formål tilknyttet Nord-Norge.

 • 3-12 Campus-sjef

(1)        Campusansvarlig har som hovedoppgave å engasjere studentene på det juridiske fakultet på UiT til å videreføre Jussrevyen ved UiT.  

(2)        Campusansvarlig skal være et bindeledd mellom Jussrevyen og styret i Juristforeningen, og skal se til at revyen følger foreningens retningslinjer.

(3)        Utenfor vervets hovedoppgave kan Campus-sjef arrangere andre sosiale arrangementer for studentene på det juridiske fakultet.  

(4)      Juristforeningen administrerer Jussrevyen ved UiT sin økonomi, herunder inntekter og utgifter. 

 • 3-13  IT- og markedsførings-sjef

(1)       Markedsførings/ IT-sjef har som hovedoppgave å sørge for vedlikehold og oppdatering av Juristforeningens hjemmeside og e-postkontoer.

(2)     Markedsførings/IT-sjef skal arbeide med å promotere Juristforeningen, blant annet i sosiale medier. Med hovedfokus på Facebook og Instagram.

(3)       Markedsførings/IT-sjef har ansvar for promotering av Juristforeningen på stands.

 • 3-14  Fagsjef

(1)        Fagsjef har som hovedoppgave å tilrettelegge og gjennomføre manduksjoner.

(2)        Fagsjef skal arbeide med å utvikle det faglige tilbudet gjennom arrangementer og aktiviteter.

 • 3-15 Styremøter

(1)        Leder eller minst tre styremedlemmer kan innkalle til styremøte. Innkalling skal skje skriftlig minst en uke før møtets dato.

(2)        Styremøte skal avholdes ved behov, og minst en gang per måned, med unntak av månedene juni, juli, august og desember. Første styremøte etter generalforsamling skal avholdes innen to uker etter generalforsamlingen.

(3)        Leder har ansvaret for at referat blir ført, samt at det blir distribuert blant styremedlemmene senest to dager etter møtet. Det skal være en høringsfrist på 48 timer for referatet. Etter denne fristen kan referatet offentliggjøres.

(4)        Styremøtet går for åpne dører.

(5)        Styret er vedtaksdyktig dersom minst halvparten av styremedlemmene er tilstedet.

(6)        Simpelt flertall er tilstrekkelig for å treffe et vedtak. Ved stemmelikhet innehar leder dobbeltstemme.

(7)        Avstemning skjer ved håndsopprekning.

(8)        Dersom et styremedlem er sterkt uenig i et styrevedtak, kan vedkommende kreve å få dette ført i referatet.

 • 3-16   Supplering av styre

(1)        Dersom noen trekker seg fra styret i løpet av tjenestetiden, avgjør styret om det vil supplere seg selv. Dette skjer ved ordinær stemmeavgivning etter § 3-15 (6). Dersom styret supplerer seg selv, skal det nye medlemmet sitte til neste ordinære generalforsamling. Dersom dette medlemmet ønsker å fortsette i styret, må vedkommende stille som vanlig kandidat ved valget på generalforsamlingen.

(2)        Dersom ett eller flere verv i styret fortsatt er ledige etter generalforsamlingen, avgjør styret om det vil supplere seg selv.

 • 3-17   Tjenestetid

(1)       Styremedlemmer velges inn for et år (to semester) av gangen, med mulighet for å stille til gjenvalg.

Kapittel 4 – Sanksjoner

 • 4-1 Iverksettelse av sanksjoner

(1)        Sanksjoner skal iverksettes mot styremedlemmer som fremstår som vesentlig uegnet til vervet de innehar.

(2)        Før sanksjoner blir vedtatt skal den det gjelder få en advarsel om gjeldende forhold. Dette kan fravikes i særs grove tilfeller.

(3)        Før sanksjoner blir iverksatt skal den det gjelder få anledning til å uttale seg for styret.

(4)        Den det sanksjoneres mot har krav på skriftlig begrunnelse for vedtaket.

 • 4-2 Mot styremedlemmer

(1)        Dersom det er simpelt flertall i styret for å vedta at § 5-1 (1) får anvendelse mot et styremedlem, skal vedkommende anmodes om å fratre. Leder skal foreta denne anmodningen, selv om vedkommende stemte mot vedtaket.

(2)        Dersom styremedlemmet ikke ønsker å fratre skal det innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen avgjør om styremedlemmet får beholde sitt verv eller ikke, jf. § 2-5.

(3)        Dersom styremedlemmet velger å fratre, eller generalforsamlingen vedtar at styremedlemmet ikke får beholde sitt vern, kan styret supplere seg selv ved å velge et nytt medlem frem til neste ordinære generalforsamling.

 • 4-3 Mot leder

Dersom det foreligger 2/3-flertall i styret for å vedta at § 5-1 (1) får anvendelse mot leder, skal vedkommende avsettes. Leder går da over til å være et ordinært styremedlem.

Kapittel 5 – Revisor

(1)        Generalforsamlingen velger revisor for Juristforeningen i Tromsø. Styremedlem kan ikke velges til revisor. Revisor skal i forbindelse med revisjon av regnskapene for Juristforeningen i Tromsø gjennomgå og kontrollere:

· regnskap,
· bilag,
· kassabeholdning
· kontoutskrifter,
· styrevedtak vedrørende økonomiske disposisjoner
· budsjett for regnskapsperioden

(2)        Annet materiale av betydning for revisjonen skal forelegges revisor på oppfordring. Alt materiale bør stilles til revisors disposisjon minst tre uker før avholdelse av generalforsamlingen.

(3)        Revisor skal legge frem en skriftlig revisjonsrapport for generalforsamlingen. Revisor har rett til å kontrollere regnskapsføringen i løpet av regnskapsperioden.